OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

7. INTERNASJONALISERING
Forskning, undervisning og annen virksomhet knyttet til migrasjonsfeltet er i høyeste grad et internasjonalt fenomen. Det er i løpet av prosjektperioden tatt en rekke initiativ for å starte opp samarbeid med internasjonale partnere. Slike initiativ vil ikke alltid slå til det første året, men ved tålmodig utvikling av samarbeidsrelasjoner vil man i det lange løp se resultater av arbeidet. Prosjektene nedenfor viser det med tydelighet. Vi ser store muligheter på dette området i årene framover.
De tre første internasjonale prosjektene er alle knyttet til Sokrates-samabeidet og til søknader rettet mot ulike delprogrammer og tiltak (aksjoner) som Comenius (lærerutdanning og skole), Erasmus (høgereutdanning), Minerva (teknologi og fjernundervisning).
Det fjerde samarbeidsområdet er knyttet til organisasjonen AEMI (Association of European Migration Institutions) som Det norske utvandrersenteret var med på å stifte i 1991. Siden da har oganisasjonen vokset i antall medlemmer og tar i dag opp i seg forsking og utvikling på hele migrasjonsområdet (innvandring, utvandring, tilbakevandring) og på de interkulturelle relasjoner som migrasjon er med på etablere.


7.1 MA MIGRATION – FELLES MASTERGRADSSTUDIUM
Det ble i oktober 2002 sendt søknad til Erasmus-programmet om støtte til prosjektet WWW-supported learning in migration/intercultural relations – a joint MA programme for collaborative learning and cultural awareness. Søknaden forventes behandlet før sommeren. Bak initativet står følgende deltakere: Høgskolen i Stavanger (koordinerende institusjon); University of Newcastle, Storbritannia; Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg, Tyskland; Universidade Aberta/CEMRI, Lisboa, Portugal; Institute of Slovene Emigration, Ljubljana, Slovenia.
Under ledelse av University of Northumbria, Newcastle, har det vært arbeidet siden 1998 med å etablere en internasjonalt master i migrasjonsstudier (MA Migration) med deltagelse fra institusjonene nevnt ovenfor samt Jagiellonial University, Polen. Det har vært utarbeidet søknader til Minerva-programmet både i 2001 og 2002 uten å lykkes, dog nådde siste års søknad til avgjørende og siste runde. Det er å håpe at årets initiativ vil føre til et godt resultat. Nedenfor siteres fra den engelske omtalen av prosjektet.

The main aims of the project is to establish a www-supported framework for active collaboration between the partners that will permit
a: the setting up and testing of a joint MA programme in Migration and Intercultural relations
b: the actual running of a first group of students
c: the evaluation of the first course with the further aim of establishing such a study programme on a permanent basis
The methodology is a well balanced blend of WWW-based learning (self study material + active teacher support during self study periods), and open video lectures accompanied by close tutorials for students before and after such video lectures. Lectures will be offered through video, both on-line (video conferences) with possibility for questioning and as already recorded lectures on tape. In both ends of such lectures there will be the necessary close tutoring of students to prepare them for a lecture that will be delivered in English (a foreign language for most students in the partnership).
The MA study programme is intended to provide students with a broad experience of major problems in, and perspectives on, migration as a means by which to develop specific skills in the humanities as well as building up a considerable knowledge and understanding of the issues involved. The approaches taken will develop issues in historical enquiry, social science and sociology, literature, American Studies. The essence, however, will be to stress interdisciplinarity.

Dokumentasjon
· Søknad til Erasmus-programmet (tiltak: pensum-utvikling)
· Vevsider:
http://migrationhistory.com/ma


7.2 NETTVERKSSAMARBEID UNDER COMENIUS 3
”MIR: Migration and Intercultural Relations – Challenge for European Schools Today”: 101605-CP-1-2002-1-O-COMENIUS-C3

Fjorårets arbeid fikk det heldige resultat at søknad til Comenius-programmet ble godkjent med støtte i tre år. Budsjettet er på ca. 3,5 mill kroner med støtte fra Comenius på 75%.
Koordinator er Høgskolen i Stavanger.
Partnerskapet består av ca 50 institusjoner fra 9 land inklusive Kroatia (som ikke er er godkjent for støtte fra EU): Portugal, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Nord-Irland, Spaina, Sverige, Norge – i tillegg kommer som nevnt Kroatia.
Partnerskapet er satt sammen av ulike typer institusjoner organisert i nasjonale grupper. I hvert land er det etablert en nasjonal gruppe bestående av lokale skoler, lærerutdanningsinstitusjon, migrasjonsinstitutt eller muséum og en offentlig skolemyndighet (lokalt/regionalt).

Fra søknaden (engelsk) kan følgende sakses:

THEMATIC AREA(S):
Combatting violence, racism and xenophobia in school; intercultural education; citizenship

MAIN OBJECTIVES:
The main objective of the network is to establish a www-supported framework for effective collaboration between different types of institutions in the field of MIGRATION (PAST AND PRESENT) AND INTERCULTURAL RELATIONS. The aim of this network will be to enhance today’s education in migration studies with the further purpose of:
* understanding TODAY’S migration to European countries (from overseas countries)
* taking examples from the HISTORICAL PAST (Europeans as overseas migrants) and use this experience to better understand the present migrants’ situation in European countries
* using EMPATHY as a bearing pedagocial principle in learning about migration and intercultural co-existing
* joining schools, teacher trainings institutions, archives/research centres and local and regional educational authorities into effective collaborative groups
* testing educational material by inventive use of ODL and ICT

TARGET GROUPS:
* Teachers in local schools
* Research centres/archives/libraries spesialsing on migration and interculturality
* Teacher training institutions
* Local and regional educational authorities
* Parents and especially the mothers of the migrant children/pupils
* Wider groups in the population (organisations and interest groups representing views on migration)
* Professionals working with migrants outside the educational community

MAIN ACTIVITIES AND TYPES OF ACTIVITIES:
* Seminars enhancing intercultural education + collaboration schools/museums/teacher training
* Use of ICT and video meetings between partner countries
* Virtual and physical exchange of material and people
* Contact meetings/seminars to establish new Socrates initiatives
* Annual thematic conferences


Dokumentasjon
· Søknad til Comenius 3
· Godkjenningsbrev + ekstern evaluering
· Vevsider:
http://migrationhistory.com/comenius

7.3 ETTERUTDANNING FOR LÆRERE (COMENIUS 2)
Attachments:

View slideshow (1 images)

«Migration and Intercultural Relations – Challenge for European Schools Today» - NO 002 - 001 - 2002

Kurset ble arrangert for andre gang i Omagh, Nord-Irland, 14. – 18.10, 2002. Internasjonale partnere har vært Universidade Aberta/CEMRI (Portugal) og Centre for Irish Migration Studies (Nord-Irland). Kurset er markedsført i Sokrates/Leonardo Kurskatalog under benevnelsen Migration and Intercultural relations: Challenge for European Schools Today.
Det første kurset ble arrangert i Lisboa i oktober 2001 med 33 deltakere. Årets kurs hadde 20 deltakere fra 9 europeiske land. De norske lærerne kom fra Sandnes, Bryne, Stavanger, Flekkefjord, Mandal, Molde og Sandnefjord Kurset har to nivå. For deltakere som deltar med innlevering av skriftlige arbeider gis 2 vt (6 ECTS). Organiseringen er da 1 ukes forarbeid (spredt over 2 måneder), 1 ukes forelesninger/gruppearbeid på selve kursstedet, 1 ukes etterarbeid (spredt over 2 måneder). For deltakere som kun deltar i forelesningsuka gis vanlig kursdiplom. Nedenfor følger et utdrag fra studieplan:

The reason for not just studying how to teach about migration in Europe TODAY, but to combine the study of TODAY’s situation with an understanding of YESTERDAY’S past, is the belief that it is necessary to learn from the past to cope with current problems. Migration has always been an important part of human history. Its scale and effects have, however, been of particular note since the early nineteenth century. Around 50 million people left Europe for the Americas between 1815 and the 1930s. Such an exodus has the added effect of binding European and American culture together through a sense of shared history. In a similar manner the present migration from Africa and Asia to Europe has had the effect of changing culture both in the European receiver countries and in the countries that people migrated from.

Kurset har forelesninger om etniske konflikter som årsak til (tvungen) migrasjon med eksempler fra aktuelle konfliktområder. Det er videre forelesninger om situasjonen i det landet kurset arrangeres i hva angår interkulturelle relasjoner og skoleverkets arbeid på dette området. I den forbindelse arrangeres skolebesøk og ekskursjoner. I sesjoner med gruppearbeid har man konsentrert seg om utveksling av erfaring deltakerne imellom samt lagt tilrette for igangsetting av nye prosjekter på området. Det har også vært gitt en oversikt over migrasjonsbildet i andre europeiske land samt gi en innføring i EUs innvandrings- og asylpolitikk.

Dokumentasjon
· Kursbrosjyre
· Omtale i Comenius-katalog: http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/
· Ekstern evaluering
· Vevsider:
http://migrationhistory.com/inservice7.4 AEMI – THE ASSOCIATION OF EUROPEAN MIGRATION INSTITUTIONS
Attachments:

View slideshow (2 images)

Migrasjonsprosjektet er blitt knyttet til organisasjonen AEMI gjennom Det norske utvandrersenteret. AEMI er et nettverk av europeiske institusjoner som arbeider innen fagområdet migrasjon både historisk og knyttet til dagens situasjon. For Norge vil dette gjelde såvel utvandringen til Amerika som dagens innvandring. Organisasjonen har 31 medlemmer (2002) i nær på 20 europeiske land. Årsmøtet arrangeres med fagseminar, ekskursjoner og presentasjon og drøfting av nye prosjekter. Møtet i 2002 fant sted i Stavanger 28.- 30. september og var lagt til utvandrersenteret og høgskolen. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune var vertskap for lunsj og middager.

Hovedtema på årsmøtets fagseminar var tilbakevandring – Return Migration – og ble ledet av Hans Storhaug. Seminaret var en oppfølging av konferansen People on the Move, som ble arrangert i Stavanger i forbindelse med 175 – års markeringen for norsk utvandring i 2000. Følgende foredrag ble holdt:

Hans Storhaug: Return migration – numbers, reasons and consequences. An Overview.
Adam Walaszek (Polen) : Fears about emigration. Fears about return: Polish voices from the past.
Janja Zitnik (Slovenia): The return of Slovene emigrant literature.
Claude Wey (Luxembourg): «Luxembourgers in Latin America and the permanent threat of failure - Return migration in the social context of an european micro-society»
Siv Ringdal: Birds of passage and modern experiences
Knut Djupedal: Norwegian emigrants coming home and their cultural impact
Hans Eirik Aarek: American ideas in the development of public libraries in Norway

Under årsmøtet ble det fremmet forslag om at AEMI burde søke Europarådets kulturkomite om å bli anerkjent som European Cultural Route. AEMIs nyvalgte styre ble invitert til Strassbourg, og la fram forslaget for kulturkomiteen i Strassbourg 19. november. Forslaget ble tilsynelatende godt mottatt, men endelig svar vil først foreligge på forsommeren 2003.

Migrasjonsprosjektet ble presentert med særlig vekt på de internasjonale initiativ som er tatt siden 1998. Flere av delegatene representerer forskningsintitutter og muséer/arkiver som er partnere sammen med Det norske Utvandrersenteret og Høgskolen i Stavanger.
 

 
  Print this page