OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

6. UNDERVISNING OG UTVIKLINGSARBEID
6.1 10 VT PÅBYGGINGSSTUDIUM/MELLOMFAGSTILLEGG I EUROPEISK UTVANDRERHISTORIE
Det fjerde påbyggingsstudium/mellomfagstillegg i Europeisk utvandrerhistorie ble gjennomført i studieåret 2001-2002 med hele 31 studenter. Av disse tok 8 studiet over et helt år som deltidsstudenter med et særlig tilpasset studieopplegg som startet høsten 2001. Forelesninger ble gitt i vårsemesteret 2002 (emnestudiet). Noe av undervisningen ble lagt til Utvandrersenteret og Tysvær kommune, med bl. a. omvisning i utstillingen Reisen til Amerika. Av gjesteforelesere kan nevnes prof. Einar Niemi, Universitetet i Tromsø, prof. Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo og Dr. Ruzica Cicak-Chand, Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb. Ansvarlig for kurset var høgskolelektor Olav Tysdal.
Mellomfagstillegget består av tre komponenter: emnestudiet med foreleste temaer, praktisk metodeseminar med eget pensum i historisk metode/teori, og utarbeiding av individuell semesteroppgave.
Kurset tar opp grunnleggende problemstillinger knyttet til migrasjon som fenomen. Videre behandles de viktigste teorier, modeller, kilder og metoder i migrasjonsforskningen. Det blir også lagt vekt på å drøfte ulike sider ved innvandrernes møte med den nye verden. Hvor lenge er man immigrant? Hvordan betraktes en etnisk kultur? Hva skjer i et sterkt blandet etnisk samfunn? I den siste delen settes returmigrasjon og konsekvensene av masseutvandringen i fokus.
Sju studenter valgte å skrive sin semesteroppgave innenfor temaet Migrasjon i et region-/lokalhistorisk perspektiv med følgende titler:
· «Flytting og utvandring i et sosialt perspektiv. Klepp 1850-1900».
· «Hva hadde kontakten med dem som hadde utvandret å si for nordmenns syn på Amerika».
· «Fra Ryfylke til Montana».
· «Amerikafeber – et nasjonalt fenomen sett i lys av pionerutvandringen fra Sola i 1850».
· «Hvilken oppfatning hadde myndigheter, Stavanger Aftenblad og forfatterne Arne Garborg og Alexander L. Kielland om utvandringen til Amerika i perioden omkring 1870-1910? »
· «Tilbakevandring fra USA 1880-1930 i Flatanger og Randaberg kommuner».
· «Tidlig utvandring fra Hjelmeland – Hvorfor så mange?»

6.2 ANNEN UTDANNING OG UTVIKLINGSARBEID
Attachments:

View slideshow (1 images)

Hovedfag/MA
Mellomfagstilbudet i Europeisk utvandrerhistorie har virket fruktbart inn på forsknings- og utviklingsmiljøet i migrasjonshistorie. For tiden støtter migrasjonsprosjektet fire hovedfagsstudenter registrert ved Universitetet i Oslo, tre av disse arbeider med studier av lokal utvandrerhistorie (Karmøy og Stavanger). Utover disse fire er det i regi av Forskerforum Migrasjonshistorie presentert prosjektidéer som ventelig vil resultere i 2-3 nye hovedfagsstudenter i løpet av 2003. Prosjektet har hatt som mål å støtte hovedfagsstudenter i regionen som arbeider med migrasjonsrelatert forskning. Forskerforum har medvirket til å gi disse studentene et faglig tilholdssted i regionen med tilgang på kvalifisert veiledning utover den de får ved sine registrerte studiesteder.
Ved siden av Terje Garviks prosjekt om nyere utvandring fra Karmøy til USA (Karmøyklubben) er det startet opp et nytt prosjekt om tilbakevandringen fra USA til Karmøy i etterkrigsårene (Mette Tveit). Begge disse studentene er rekruttert fra mellomfaget i Europeisk utvandrerhistorie, og begge har professor Knut Kjeldstadli som veileder. Idar Rees arbeid om utvandring fra Stavanger er gått inn i sluttfasen. Han ventes å gjøre seg ferdig i 2003. Han har hatt Odd Lovoll som veileder. Nytt av året er en Haugesund-student som starter opp med en analyse av engelske kvinner som migrerte til Norge som ektefeller av norske soldater og sjøfolk etter siste krig – en studie av en lite omtalt vandring over Nordsjøen.
Samarbeidet med prof. Knut Kjeldstadli ved Universitetet i Oslo har vært fruktbart både for studentene og for prosjektets medarbeidere ved høgskolen og utvandresenteret, og det har resultert i flere interessante forskningsprosjekter som belyser migrasjonshistoriske fenomener med interesse for Rogaland.
Hovedfagsordningen vil bli faset ut og erstattet med mastergrad ved alle landets universiteter og høgskoler. 1-2 migrasjonstudenter fra mellomfaget vil likevel bli registeret som hovedfagsstudenter i vår-semesteret 2003 før ordningen blir helt avskaffet. Migrasjonsprosjektet tar sikte på å fortsette samarbeidet med Univ. i Oslo i tiden framover samtidig som man vil forsøke å få satt i gang egne mastergradsordninger ved Høgskolen i Stavanger. Én slik ordning beskrives nedenfor.

MA Migration (se også ptk 7.1)
Migrasjonshistorieprosjektet har sammen med andre partnere tatt flere initiativ for å ferdigstille moduler til et felles MA-studium i migrasjonshistorie. Idéen ligger helt tilbake til 1997-1998, men arbeidet ble for alvor startet opp i 1999-2000. Det resulterte i en søknad til Minerva-programmet (del av Sokrates) som kom til siste og avgjørende runde, men uten å bli antatt. Samarbeidsgruppen bestående av Univ. i Oldenburg, University of Northumbria, Univ. Aberta/CEMRI (Portugal) samt Høgskolen i Stavanger har nå til behandling en ny søknad, denne gang til Erasmus-programmet (også del av Sokrates). Svar ventes i juni 2003. Et positivt svar vil gjøre det mulig å teste ut felles bruk av undervisningsmoduler over internettet samt anvendelse av fysiske samlinger mellom samarbeidspartnerne.
http://migrationhistory.com/ma/

Lærerutdanning
Videreutdanning i samfunnsfag (allmennlærerutdanningen) har vært arrangert som 10 og 20 vt kurs i studieåret 2002-2003. Studiemodulen USA/Migrasjonshistorie (2 vt) har vært undervist av Hans Storhaug, DNU. Studentene vil våren 2003 få tilbud om feltarbeid ved utvandrersenteret med mulighet for å utarbeide å teste undervisningsopplegg knyttet til norsk inn- og utvandring. På dette området har Det norske utvandrersenteret avtalt samarbeid med Tysvær kommune. Også Karmøy og Stavanger kommune vil kunne trekkes inn samt enkelte videregående skoler (praksisplasser).
http://migrationhistory.com/history

Etter- og videreutdanning
Tilbudet om etterutdanningskurs rettet mot migrasjonshistorie og interkulturelle relasjoner har fortsatt, denne gang med en ukes kurs lagt til Omagh, Nord-Irland. Det deltok lærere fra Time, Stavanger og Sandnes med reisestipend formidlet via det norske Sokrates-kontoret. Tilsvarende kurs er planlagt lagt til Malmø høsten 2003, også dette med muligheter for reisestipend for rogalandslærere. Se mer om dette i 7.3 nedenfor.
http://migrationhistory.com/inservice
 

 
  Print this page