OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

4. MIGRASJONSPROSJEKTETS AVSLUTNING ? VEGEN VIDERE
4.1 FRA PROSJEKT TIL NETTVERK
Det fire-årige prosjektsamarbeidet avsluttes med seminar og rapportering våren 2003. Hva skjer så etter at migrasjonsprosjektet er avsluttet? På hvilken måte kan man videreføre det beste i prosjektet? Hvilke aktiviteter og tiltak er så verdifulle at man bør sikre at de kan fortsette i årene framover?
Slike spørsmål stilles alltid ved avslutningen av et prosjekt. Så også i vårt tilfelle. Det er vår klare oppfatning at det fire-årige prosjektsamarbeidet har vært særdeles vellykket, og at vi nå har igang aktiviteter som det må være viktig å sikre på ulike vis. Prosjektlederne har hatt møter om dette med Karmøy og Tysvær kommune og kommet opp med følgende forslag:

Igangsetting av et langsiktig samarbeidsnettverk når prosjektperioden avsluttes.

Forslaget er å opprette et slikt nettverk for å sikre de viktigste aktivitetene, og stille alle partnere likt med hensyn til økonomisk innsats, det være seg høgskole, utvandrersenter eller enkeltkommuner. Denne økonomiske innsatsen er foreslått til beskjedne kr. 20.000 pr år. For denne innsatsen vil samarbeidsnettverket
- holde oppe Forskningsforum Migrasjonshistorie, som i dag er et fast møtested for et tredve-talls migrasjonsforskere, studenter og lærere med 4-5 faste fagseminarer i halvåret.
- opprettet et eget hovedfagsområde på Forskerforums WWW-sider
- gi formalisert (kontrakt) veiledning til lokale hovedfagsstudenter som forsker på tema med interesse i regionen.
- fortsette å yte økonomisk støtte til seminar- og konferansedeltagelse for lokale forskere.
- holde opp ulike studietilbud særlig tilrettelagt for folk i arbeid og som ikke bor i Stavanger, men som det er vanskelig å finne økonomisk rom for i det ordinære studie-tilbudet ved høgskolen.

Forslaget om å gå fra et avsluttet prosjekt til oppretting av et nettverk er påvirket av det som har skjedd i Sokrates-programmet, EUs store utviklingsprogram for utdanningssektoren. Innenfor Sokrates hadde man siden tidlig på 1990-tallet støttet flere hundre prosjekter med til dels store økonomiske midler. Etter hvert dannet det seg en oppfatning at man trengte et system for å fortsette det arbeidet som slike prosjekter hadde startet opp også etter at prosjektene var avsluttet. I tillegg så man behovet for å tilby igangværende prosjekter på samme faglige området et felles sted å forholde seg til for å sikre mest mulig samarbeid og utveksling av resultater. Løsningen for alle disse behovene fant man var å etablere store tematisk nettverk.
En grunn til at migrasjonsprosjektet har skulet til utviklingen innenfor Sokrates er, når sant skal sies, påvirket av at vi allerede forholder seg til to slike nye tematiske nettverk! Høgskolen i Stavanger er hovedkoordinator for nettterket MIR: Migration and Intercultural Relations ? Challenge for European Schools Today. Her deltar vel 50 institusjoner innenfor utdannings- og kultursektoren i 9 ulike europeiske land: lokale skoler, lærerutdanningsintitusjoner, regionale utdanningsmyndigheter, forskningsmiljøer. Alle har det felles at de arbeider med temaet migrasjon og de interkulturelle utfordringer som migrasjon skaper. Med i nettverket er institusjoner
- som har medvirket i avsluttede prosjekter
- som deltar i igangværende prosjekter
- som ønsker å få hjelp til å starte opp nye prosjekter
Flere av institusjonene i Migrasjonsprosjektet ? bl.a. Det norske Utvandrersenteret og lokale skoler i Tysvær, Stavanger, Sandnes, Karmøy ? er med i MIR-nettverket og skal delta på konferanse i Lisboa i mai og på etterutdanningskurs for lærere i Malmø i oktober 2003.

4.2 MULIGHETEN FOR NYE PROSJEKTER
Inngangsbilletten i det nye nettverket er med hensikt satt lavt for ikke å komme i vegen for økonomisk satsing på andre prosjekter. Her kan man vise til Det norske Utvandrersenterets nye initiativ sammen med Randaberg og Tysvær på innsamling og registrering av kulturminner knyttet til utvandringen til Amerika (og ikke minst på tilbakevandring og spor av amerikansk påvirkning i nærmiljøet i Norge). Prosjektet Arven fra Amerika er beskrevet i Stavanger Aftenblad 24.2.2003. Hans Storhaug har planlagt et større forskningsprosjekt knyttet til dette initiativet. Man kan lese mer om dette på s. 14.
Et annet initiativ kommer fra Sons of Norway og gjelder skriving av utvandrerhistorie for de tre Jær-kommunene Klepp, Time og Hå. Det er utarbeide eget prospekt for dette initiativet, som er interessant også ved at det kan videreføre det lokale bygdeboksarbeidet og fange opp alle dem som har forlatt kommunen. Nils Olav Østrem og Lisabeth Risa har engasjert seg i dette arbeidet. I begge prosjektene ser man for seg en mulighet for å koble seg opp mot høgskolens universitetssatsing med samfinansiering av en stipendiatstilling som både sikrer lokale bøker og ny doktorgrad.

 

 
  Print this page