OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

3. SAMORDNING AV REGIONALE RESSURSER (SAMARBEID MED REGIONALE PARTNERE)
Sitert fra årsmelding 2001: ?Migrasjonsprosjektet i Rogaland skal møte fylkeskommunens og de deltakende kommuners ønsker og behov for tilgjengeliggjøring av ressurser som kan brukes til forskning, formidling og undervisning i migrasjonshistorie. Prosjektet skal også starte opp nye tiltak som kan bidra til å skape økt interesse for dette viktige temaet i norsk og internasjonal historie, samt bistå prosjekter som fylkeskommunen og kommunene selv tar initiativ til.?
Man har som i fjor tatt en rekke initiativ i forhold til den enkelte kommune. Det har vært egne møter med kultur- og skoleetatene i Tysvær og Karmøy, og med PPT i Stavanger kommune. Med fylkeskommunen har møtevirksomheten vært rettet direkte mot videregående skoler (3) og lærerne der.
Detaljer om virksomheten i hver enkelt kommune følger nedenfor. Det vil fremgå av rapporteringen at enkelte initiativ når alle samarbeidskommuner mer eller mindre, mens andre retter seg mer mot behov og interesse i bestemte kommuner. Arbeidet i forhold til kommunene for årene 1999, 2000, 2001 og 2002 er lagt ut direkte på WWW-server i tillegg til i trykte årsmeldinger:
http://migrationhistory.com/migrasjon
I 2002 har arbeidet med lokale hovedfagsoppgaver fortsatt. Migrasjonsprosjektet har støttet dette arbeidet økonomisk på ulike vis (reiser, seminarer, veiledning). For øyeblikket arbeides det med hovedfag knyttet til Stavanger (Idar Ree), Karmøy (Terje Garvik; Mette Tveit), Finnøy (Ole Jone Eide). Flere av disse har hatt anledning til å legge fram sine arbeider på seminarer i Forskerforum Migrasjonshistorie. Virksomhet av dette slaget og fremlagte semesteroppgaver knyttet til mellomfagstilbud i Europeisk utvandringhistorie er direkte resultater av den økonomiske bistanden fra samarbeidskommunene. Det er all grunn til å tro at det jevne tilsiget av uteksaminerte mellomfagsstudenter i distriktet vil øke antallet hovedfagsprosjekter i tiden framover, særlig om forholdene kunne legges enda bedre tilrette for det i form av stipendordninger osv. I denne sammenheng vil det være viktig å fortsette utbyggingen av det nevnte Forskerforum Migrasjonshistorie.

3.1 Rogaland fylkeskommune
Undervisning: Samarbeidet med videregående skoler har fortsatt også i 2002. Det har vært sett på som viktig å involvere skoler i prosjekter med migrasjonsspørsmål som tema. Videre legge forholdene til rette for internasjonalisering, både forstått som elev- og lærerutveksling og som deltaking i internasjonale nettverk (EU-programmer). Det er derfor særlig gledelig at man i 2002 har lykkes i å sikre økonomisk støtte til drift av et Comenius 3 nettverk, og at Sandnes videregående skole er partner i dette nettverket. Det er også tatt kontakt med St. Olav og Strand videregående skoler med sikte på å knytte disse to skolene opp mot det samme nettverksarbeidet.

Kultur: Den løpende forskningen på lokal migrasjonshistorie i Rogaland er blitt kommentert allerede. For detaljer: se under produksjon til den enkelte forsker i Del 5. I tillegg kan det være naturlig å nevne de initiativ som er tatt om skriving av utvandrerhistorie for enkeltkommuner i Rogaland. Et initiativ fra Sons of Norway er utdypet i et eget notat av Lisabet Risa. Tilsvarende har Nils Olav Østrem tidligere levert et notat om en samlet Utvandrerhistorie for Rogaland. Prosjektet har tidligere også kommentert et initiativ om innsamling av stoff knyttet til innvandringshistorie i fylket. Det siste kan bli aktualisert i forbindelse med den forestående publisering av Norsk innvandringshistorie (Univ. i Oslo/Tromsø) og den debatt som følge om regional oppfølging av dette verket. Nytt i 2002 er det initiativ som Det norske utvandrersenteret har tatt om forskning på amerikansk kulturpåvirkning i Rogaland særlig knyttet til tilbakevandring av norsk-amerikanere.

Videregående skole
Tre lærere ved Sandnes videregående skole deltok på etterutdanningskurset Migration and Intercultural Relations i Omagh, Nord-Irland, 14. ? 18.10.2002. Migrasjonsprosjektet er direkte involvert i organiseringen av dette kurset, som vil fortsette i Sverige i 2003. Kursinnholdet har særlig vekt på å forstå etniske konflikter som årsak til migrasjon både i nåtid og fortid. I tillegg legges vekt på å gi innføring i ulike lands integrasjonspolitikk i dag. Videre sto drøfting av praktiske skoleopplegg også sentralt. Skolen har samlet seg om en langsiktig satsing på migrasjon og interkulturalitet som et faglig tema i forbindelse med elev- og lærerutveksling med andre land. Gjennom deltagelse i migrasjonsprosjektet har skolen hatt besøk av lærere fra skoler i en rekke europeiske land og derved hatt anledning til å diskutere de praktiske sidene ved slik utveksling. I det nye Comenius 3 nettverket som startet opp høsten 2002 vil skolen bl.a. arbeide med spørsmålet hvordan kildestoff og litteratur knyttet til migrasjon kan anvendes i undervisningen. I tillegg kan det være aktuelt å greie ut spørsmålet om temabasert undervisning og analyse av lærebøker i samarbeid med lærerkolleger i andre land. En av skolens lærere fikk gjennom migrasjonsprosjektet anledning til å delta i et seminar om skoleutvikling i Portugal i november 2002 støttet av et annet Sokrates-initiativ. Medvirkende lærere i Sandnes har vært Gust Helland, Kolbein Fintland og Svein Westlye.
Kontakten til St. Olav videregående skole og Strand videregående skole er blitt utviklet i året som har gått. Geir Hetland ved Strand videregående skole har i noen år vært engasjert i internasjonalt arbeid rettet mot demokrati-utvikling i sør- og østeuropa. Migrasjonsprosjektet legger opp til å samarbeide med skolen om dette. Åse Elin Langeland, St. Olav videregående skole, har tidligere presentert sin forskning på norske utvandrerkvinner i Forskerforum Migrasjonshistorie. Migrasjonsprosjektet ønsker å støtte dette arbeidet i tiden framover (se ellers omtale i Del 5: FORSKNING).

3.2 Stavanger kommune
I Stavanger kommune har samarbeidet med Byfjord skole fortsatt i 2002. Det har vært flere møter med skolens lærere om deltakelse i ulike Comenius-initiativ. Som en følge av dette ble skolens vellykkede arbeid med innvandrermødre presentert på en konferanse i Malaga i mai 2002. Skolen er invitert til å utvikle dette arbeid videre i regi av to ulike Comenius 3 nettverk i årene som kommer (Aslaug Vabø og andre lærere).
Våland flerspråklige senter og Johannes Voksenopplæringssenter (VO) er på liknende vis blitt knyttet opp til de samme to nettverkene. Det legges opp til at virksomheten ved Josefine Kafé (kultur) vil bli innarbeidet som tema sammen med andre europeiske partnere.
Det har vært møter med PPT i Stavanger kommune med sikte på å styrke initiativene ovenfor. Her har Gølin Kaurin Nilsen (Johannes VO) og Ingrid Hauge Rasmussen deltatt.
Arbeidet ved disse institusjonene i Stavanger har medvirket til at barne- og ungdomsskoler utenfor Stavanger er kommet med til en viss grad: Porsholen skole (Sandnes), Bokn skole, Røyneberg skole (Sola).
Ved siden av virksomheten i forhold til enkeltskoler har migrasjonsprosjektet fortsatt sitt samarbeid med FN-sambandet i Rogaland når det gjelder utvikling av etterutdanningstilbud for lærere (jfr. det nevnte kurset i Omagh, Nord-Irland). I noen mindre grad har prosjektet fortsatt sitt samarbeid med SIK (Senter for interkulturell kommunikasjon, Misjonshøgskolen) og Stiftelsen Internasjonalt Hus.

3.3 Tysvær kommune
Attachments:

Play slideshow (1 images)
Mellomfagskurset i Europeisk utvandrerhistorie besøkte som tidligere år Tysvær i vår-semesteret 2002. Besøk på utstillingen Reisen til Amerika kombinert med forelesninger i Tysværtunet, inngår som obligatorisk del av studiet.
Tysvær kommune har utviklet det pedagogiske opplegget for leirskolevirksomheten i Sandbekken og prøvd disse ut på besøkende klasser ved særlig Stegaberg ungdomsskole (tema: Den norske utvandringen til Amerika; livet på den gamle garden). Til grunn for dette lå praksisrapporter utviklet av allmennlærerstudenter sammen med DNU våren 2001. Slik virksomhet er ikke kommet igang i år, men det legges opp til at et nytt studentkull vil delta på samme vis våren 2003 basert på undervisning i studiemodulen USA/Migrasjonshistorie høsten 2002.
Hans Storhaug har hatt drøftinger med skole- og kulturetaten i Tysvær om det videre samarbeidet med Det norske utvandrersentret. Særlig lovende er nye initiativ om Den kulturelle skolesekken og planlegging av felles søknad i forhold til Europe 2000 og andre av EUs kulturprogrammer. Videre har det vært samtaler om et nytt forskningsprosjekt initiert fra DNU med særlig vekt på å kartlegge amerikanske kulturimpulser (tilbakevandringsaspektet): Arven fra Amerika (se mer om dette på s. 14).
Frakkagjerd ungdomsskole er trukket inn i det ovenfor nevnte Comenius 3-nettverket MIR: Migration and Intercultural Relations som partnerskole. Skolen tilføres økonomiske midler direkte fra nettverket. Skolen har erfaringer fra tidligere Comenius-samabeid. Koordinator i nettverket er HiS.
Nils Olav Østrems doktorgradsarbeid om utvandringen til Amerika fra Skjold/Tysvær fikk en verdig avslutning i disputas for doktorgraden ved Universitetet i Tromsø 22. - 23. november 2002. Opponenter var Sune Åkerman og Astri Andresen. Arbeidet vil ventelig få stor betydning i form av nye perspektiver på enkeltmigranters motiver for utvandring til USA.
Nils Olav Østrem deltok i desember 2002 sammen med Hans Storhaug og Dan D. Daatland på møte med skole- og kulturetaten i Tysvær om videreføring av enkelte av prosjektets tiltak i et nytt samarbeidsnettverk om migrasjon og interkulturelle forhold. Nettverket er planlagt å virke i 4 år, parallelt i tid med det EU-finansierte Comenius 3-nettverket nevnt ovenfor, og på den måten muliggjøre en effektiv samordning av ressursbruk mellom partnerne. På samme møtet la Nils Olav Østrem fram tanken om et fagseminar i Tysvær i 2004 over foreslått tema «Migrasjon Rogaland ? ein presentasjon av migrasjonshistorisk forsking om og i fylket». Østrem la også fram flere forslag på forskningstema som kunne utvikles i tida framover i regi av det planlagte samarbeidsnettverket og knyttet opp mot studietilbud ved Høgskulen i Stavanger og Forskningsforum Migrasjonshistorie. Slike forslag vil selvsagt ha interesse for også andre kommuner i Rogaland:


Prosjektoppgaver knyttet til det nye BA-studiet ved HiS:
· Flytting og utvandring i eit sosialt perpektiv. Tysvær 1850-1900.
· Tilbakevandring frå USA 1880-1930.
· Amerikabrev til Tysvær (jfr. eksisterande brevsamlingar og anna privatarkivmateriale).

Masteroppgåver (hovudfag) - i samarbeid med Univ. i Oslo og andre
· Tysvær-kvekarane i USA - tilpassing og historie fram mot vår tid.
· Tidlege Tysvær-utvandrarar og lagnaden deira i USA.
· Migrasjon Tysvær - kva er totalbiletet i flyttemønsteret til pionerbygda Tysvær?
· Tysvær og 1900-talsutvandringa - tilbakeflytting og arbeidsvandring.
· Utvandring til Canada.
· Tysvær-bygdene og Visergutten - ein studie av ei «norsk» avis i USA.
· Tysvær og utvandringsfaktorar - verneplikt, giftarmålsmarknad, økonomi, kultur, religion, karriere.

Andre migrasjonshistorie-initiativ:
· Utvandringshistorie for Tysvær - jfr. planar om Utvandringshistorie for Rogaland.
· Utvandrarar i bygdebøkene - kor budde dei i USA?3.4 Karmøy kommune
Doktorgradsarbeidet til Olav Tysdal er sterkt forankret i Karmøy kommune, særlig Skudesnes-området. Hovedperspektivet ligger mot en studie av internflytting og emigrasjon i første halvdel av 1900-tallet. Her vil trekkfuglaspektet i norsk migrasjonshistorie bli særlig vektlagt. Skudenes herred og Skudeneshavn ladested er valgt om som case-område bl.a. med Skudenes-databasen som det empiriske grunnlaget for kartleggingen av emigrasjonen til Nord-Amerika. I tillegg finnes en database over intern flytting basert på de lokale politimyndighetenes flytteregistreringer i hht Fattigloven av 1901. Denne basen inneholder ca 3000 registreringer og dekker perioden 1901 til 1940. Tysdal har allerede trukket veksler på samarbeidspartnere lokalt bl.a. Slektsforum Karmøy og Skudenes historielag selv om denne virksomheten ikke har vært så omfattende i 2002.
Terje Garvik har fortsatt med sitt hovedfagsarbeid om nyere utvandring fra Karmøy til Amerika (Karmøyklubben i Seattle) og innslaget av tilbakevandring til Norge. Prosjektet ble presentert i Forskerforum Migrasjonshistorie i oktober 2001. Veileder er prof. Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo. Migrasjonsposjektet har dekket utgiftene med lokal hovedfagsveiledning i Stavanger.
Terje Garvik deltok på Sogndalseminaret, 26. ? 27. september, 2002, også det med støtte fra prosjektet.
Mette Tveit har startet i 2002 opp sitt hovedfagsprosjekt med tittelen: «Tilbakevandring til Karmøy fra Amerika i etterkrigstiden». Veileder er Prof. Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo. Prosjektet blir presentert i Forskerforum Migrasjonshistorie våren 2003.
Hans Storhaug, Hans Eirik Aarek og Dan Dyrli Daatland hadde møte med kulturadministrasjonen i Karmøy kommune 6. februar 2002. Hensikten med møtet var å drøfte overgang til nettverkssamarbeid når migrasjonsprosjektet avsluttes på nyåret 2003. Møtet var nyttig og lover godt for arbeidet videre. Samme forhold ble tatt opp på tilsvarende møte i Tysvær kommune.
Karmøy Pedagogiske Senter var partner i det nye Comenius 3 nettverket som startet opp høsten 2002, men valgte å gå ut på grunn av stort engasjement i egne EU-finansierte prosjekter. Det vil likevel være ønskelig å ha skoler/lærere fra Karmøy som medlemmer i nettverket etter hvert som aktivitetene kommer igang. Det er planlagt møte med Karmøy Pedagogiske Senter om dette i januar 2003.

 

 
  Print this page