OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

2. SAMMENDRAG
Attachments:

Play slideshow (1 images)
I 2002 har arbeidet vært jevnt spredt på alle prosjektets satsingsområder.
Det lokale samarbeidet med kommunene har fortsatt. Enkeltskoler i samarbeidskommunene er trukket inn i flere av prosjektets tiltak. I forhold til kultur- og skolekontorer har det vært drøftet ulike måter å utvide samarbeidet på også etter at selve Migrasjonsprosjektet er avsluttet.
Kurset 10 vt påbyggingsstudium/mellomfagstillegg i Europeisk utvandrerhistorie ble gjennomført for fjerde gang.
Fagplanen er i løpet av året blitt endret og tilpasset de krav som stilles til Kvalitetsreformen i høgere utdanning (BA-programmet).
Forskningen er blitt styrket ved videre utbygging av Forskerforum Migrasjonshistorie og ved utvikling av nye forskningsfelter: studiet av den religiøse dimensjon blant migranter; studiet av tilbakevandringen til Rogaland; komparative studier av den europeiske masseutvandringen til Canada (Portugal, Kroatia, Norge).
Det faglige samarbeidet med internasjonale partnere fortsetter som nye initiativ i regi av Sokrates-programmet (Comenius og Erasmus) og med oppstart i 2002 av et nytt europeisk nettverk med HiS som leder. Kontakten til AEMI (Association for European Migration Institutions) er blitt styrket. Organisasjonen holdt sitt årsmøtet i Stavanger i 2002, og DNU er representert i styret).
Vev-tjenesten (WWW) er blitt bygget videre ut i forhold til fjoråret.

Nedenfor utdypes delmålene fra foregående side.


Samordning av regionale ressurser (samarbeid med regionale partnere)
Arbeid rettet mot undervisningssektoren har stått sentralt også i 2002. Prosjektet har hatt konkrete samarbeidstiltak med enkeltskoler og/eller skolekontor i alle de fire samarbeidskommunene, i de fleste tilfeller i forbindelse med EU-støttede prosjekter eller kompetansehevingsprosjekter støttet økonomisk fra høgskolen. I forhold til kultursektoren bør det nevnes at det i form av artikler og seminar-bidrag er levert et stort antall bidrag om migrasjonshistorie i Rogaland dette året.
Migrasjonsprosjektet har fortsatt til diskusjon et initiativ fra de tre Jær-kommunene om skriving av utvandrerhistorie. Innspillet kommer fra Sons of Norway. Prosjektet har tidligere diskutert et mulig historieverk om utvandringen fra Rogaland (notat av Nils Olav Østrem). Hans Storhaug har startet opp Arven fra Amerika-prosjektet. Av andre initiativ kan man også nevne at prosjektet har gitt innspill til diskusjonen om innvandrerhistorie for Stavanger. Ellers er det skrevet flere artikler og seminar-presentasjoner med lokalt innhold av prosjektets medarbeidere.
Dessuten har man sammen med kommunene diskutert hvorledes arbeidet kan videreføres når prosjektperioden går mot slutten. Se mer om dette i Del 4.


Forskning
Migrasjonsprosjektet har fortsatt å støtte opp om de to doktorgradsarbeidene om utvandring fra Rogaland til USA (Nils Olav Østrem og Olav Tysdal) gjennom bidrag til reiser, studieopphold, veiledning og seminarvirksomhet. Østrem disputerte for doktorgraden ved Univ. i Tromsø i november 2002. Forskerforum Migrasjonshistorie har nesten fordoblet sitt medlemstall i løpet av 2002. Det har vært åtte fagsminarer med 1-2 presentasjoner av forskningsprosjekter pr. gang. Forum har egne vev-sider (WWW).
Annen forskning har bl.a. rettet seg mot migrasjon og religiøsitet (Hans Eirik Aarek; Kari Førre), seinere utvandring og tilbakevandring til Rogaland (Terje Garvik; Mette Tveit; Hans Storhaug), og mot komparative studier av utvandringen til Canada (Nils Olav Østrem; Dan Dyrli Daatland). I tillegg kommer forskning på utvandring fra avgrensede lokale områder (Idar Ree; Ole Jone Eide; Per Inge Bø), og forskning på migrasjon til Norge etter 1945 (Grethe Müller).


Undervisning
· 10 vt påbyggingsstudium/mellomfagstillegg i Europeisk utvandrerhistorie ble i 2002 gjennomført for fjerde gang med ca. 30 studenter, flere av disse deltidsstudenter fra samarbeidedskommunene.
· Hovedfag/MA: det arbeides på to plan når det gjelder studietilbud på hovedfagsnivå:
- Felles internasjonal mastergrad i migrasjonshistorie (modul-basert studium med nettstøtte). Søknad sendt Erasmus/Sokrates i 2002.
- Veiledning i Stavanger v/Prof. Kjeldstadli av lokale hovedfagsstudenter registrert ved Universitetet i Oslo. Denne ordningen startet opp i 2001.
· Lærerutdanning: Samfunnsfagskurs i allmennlærerutdanningen i 2002-2003. Egen studiemodul på ?USA/Migrasjonshistorie?.
· Etterutdanningstilbud i migrasjon/interkulturelle relasjoner (Nord-Irland, oktober 2002 ? se mer nedenfor).
Internasjonalisering
(herunder «utvikling av fleksible undervisningstilbud ved hjelp av IKT» og «digitalisering av migrasjonshistorisk kildemateriale» - se prosjektets delmål s. 4)
· AEMI (Association of Euopean Migration Institutions). Organisasjonen avholdt sitt årsmøte og fagseminar i Stavanger i september 2002 med DNU v/Hans Storhaug som vertskap og styrememedlem. Migrasjonsprosjektets arbeid ble presentert.
· Sokrates/Comenius 3: Nettverket av samarbeidspartnere ble i 2002 godkjent av EU-kommisjonen med tilskott for 2002-2005. Skoler med fra Tysvær, Stavanger, Rogaland fylkeskommune. Koordinator: HiS.
· Sokrates/Comenius 2: Etter- og videreutdanningskurs for lærere i Omagh, Nord-Irland i 2002 med 18 deltakere (5 av disse fra Rogaland). Nytt kurs i Malmö høsten 2003 Koordinator: HiS.
· Sokrates/Erasmus: Felles mastergrad (MA) i migrasjonshistorie er et samarbeidsprosjekt med Storbritannia, Tyskland, Slovenia, Portugal og Kroatia. Vekt på av fjernundervisning og internett. Koordinator: HiS.
· Komparativ forskning på utvandring til Canada og forholdet mellom migrantgrupper. Arbeidet fortsatte i 2002 med nytt seminar i Stavanger. Tre reisestipend fra Norsk Forskningsråd ble anvendt i 2002. Deltakere i samarbeidet: Portugal, Kroatia, Norge.

Internasjonalisering
(herunder «utvikling av fleksible undervisningstilbud ved hjelp av IKT» og «digitalisering av migrasjonshistorisk kildemateriale» - se prosjektets delmål s. 4)

· AEMI (Association of Euopean Migration Institutions). Organisasjonen avholdt sitt årsmøte og fagseminar i Stavanger i september 2002 med DNU v/Hans Storhaug som vertskap og styrememedlem. Migrasjonsprosjektets arbeid ble presentert.
· Sokrates/Comenius 3: Nettverket av samarbeidspartnere ble i 2002 godkjent av EU-kommisjonen med tilskott for 2002-2005. Skoler med fra Tysvær, Stavanger, Rogaland fylkeskommune. Koordinator: HiS.
· Sokrates/Comenius 2: Etter- og videreutdanningskurs for lærere i Omagh, Nord-Irland i 2002 med 18 deltakere (5 av disse fra Rogaland). Nytt kurs i Malmö høsten 2003 Koordinator: HiS.
· Sokrates/Erasmus: Felles mastergrad (MA) i migrasjonshistorie er et samarbeidsprosjekt med Storbritannia, Tyskland, Slovenia, Portugal og Kroatia. Vekt på av fjernundervisning og internett. Koordinator: HiS.
· Komparativ forskning på utvandring til Canada og forholdet mellom migrantgrupper. Arbeidet fortsatte i 2002 med nytt seminar i Stavanger. Tre reisestipend fra Norsk Forskningsråd ble anvendt i 2002. Deltakere i samarbeidet: Portugal, Kroatia, Norge. 

 
  Print this page