OPEN SECTION
Main page
About the project
Internationalization
Research
Teaching
Information letters
Events
Projects
Report
Persons
Institutions

CLOSED SECTION
Name:
Pass:

  Report

1. INNLEDNING
Migrasjonsprosjektet i Rogaland er et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger (HiS) v/Avd. for Humanistiske fag, Stiftelsen Det norske utvandrersenteret (DNU), Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Tysvær kommune og Karmøy kommune. Arbeidet avsluttes med sluttrapport og faglig seminar våren 2003. Prosjektet har vært drevet i fire år med start i 1999 og avslutning i 2002/2003. Forut for hovedprosjektet ble det gjennomført et forprosjekt i 1997-1998. Inneværende årsmelding er med andre ord den siste. Virksomheten vil etter sin avslutning bli videreført som et åpent nettverkssamarbeid med de samme institusjonene og andre som ønsker å slutte seg til.


Prosjektets hovedmål er å
· Bidra til å markere Rogaland som et sentralt område for dokumentasjon, forskning, formidling og undervisning innenfor migrasjonshistorie.
· Sikre medvirkning i den oppbygging av forskningsnettverk som finner sted regionalt og på landsplan.
· Initiere internasjonale prosjekt på fagområdet migrasjonshistorie.


Prosjektets delmål er å
· Samordne de regionale ressurser i migrasjonshistorie (samarbeidstiltak med kommuner og andre regionale partnere).
· Bidra til forskning på doktorgrads- og hovedfagsnivå (MA).
· Delta i internasjonale prosjekter under Sokrates (EU) og andre forsknings- og utviklingsprogrammer.
· Sikre drift av undervisningstilbud på universitetsnivå i migrasjonshistorie samt gi
videre- og etterutdanning (lærerutdanning) på området migrasjonshistorie og interkulturelle relasjoner.
· Sikre god kontakt med norske fagmiljøer samt invitere kvalifiserte gjesteforelesere.
· Delta i utvikling av fleksible undervisningstilbud ved hjelp av IKT både nasjonalt og internasjonalt.
· Delta i digitalisering av migrasjonshistorisk kildemateriale og derved øke tilgangen på slikt materiale nasjonalt og internasjonalt.

Også i 2002 er mest ressurser brukt på å sikre driften av mellomfag/10 vt påbyggingsstudium i Europeisk utvandringshistorie. Mye tid har også vært brukt på å sikre deltagelse i internasjonale prosjekter, og ikke minst å åpne disse opp for skoler og kulturinstitusjoner i samarbeidskommunene. I 2002 har dette arbeidet vært særlig vellykket (nye EU-prosjekter etablert). Likeledes har det vært lagt vekt på å sikre jevn kontakt med de nevnte samarbeidskommuner gjennom invitasjoner til nye initiativ og gjennom forbedring av prosjektets WWW-tjeneste.

Prosjektet har vært finansiert gjennom generøs støtte fra de nevnte kommuner. I tillegg har det lykkes å tilføre arbeidet betydelige midler gjennom deltagelse i EU-prosjekter (Sokrates) og ved støtte fra høgskolens strategimidler og andre ekstraordinære støtteordninger (høgskolen har ikke delt ut strategimidler i 2001 og 2002) . Det samlede tilskudd i hele perioden ligger til nå på like under 3 mill. kr. Av dette kommer ca. 40 % fra samarbeidskommunene, ca. 30 % fra EU-midler og ca 30 % fra høgskolens ulike støtteordninger (strategimidler, midler til internasjonalisering, midler til kompetanseheving, midler til bruk av IKT i undervisningen osv.). I tillegg til slike økonomiske overføringer kommer det tilskudd som HiS og DNU indirekte har gitt gjennom fristilling av betydelig arbeidstid for flere prosjektmedarbeidere og ytelse av ulike administrative tjenester som ikke er direkte regnet inn i tallene ovenfor.


Organisering
Prosjekt ledes av en prosjektgruppe og en styringsgruppe.

Prosjektgruppe:
Dan Dyrli Daatland, prosjektleder, HiS
Olav Tysdal, HiS
Nils Olav Østrem, HiS
Hans Eirik Aarek, HiS
Hans Storhaug, prosjektkoordinator (administrasjon), DNU
Synnøva Drange, (økonomi) HiS

For å styrke det internasjonale arbeidet og holde god kontakt til lokale skoler har ytterligere to personer vært engasjert: Idar Ree, HiS/UiO og Onar Vikingstad HiS/BI.

Styringsgruppe:
Representanter fra samarbeidskommuner, ledelse ved Avd. for hum. fag, samt prosjektgruppe.


 

 
  Print this page