OPEN SECTION
Main page
General Information
Information Letters
Activitites
Research & Resources
Reports
Projects
Members
Help

MEMBER LOGIN
Name:
Pass:

 


The profile for member:
Nils Olav Østrem
Institution: University of Stavanger
Street:
City: N-4036 Stavanger
Country: Norway
Phone: +47 51 83 13 00
Fax: +47 51 83 13 50
Email:


Additional information:
University of Stavanger
N-4036 Stavanger, Norway
(Delivery address. Kristine Bonnevies vei 30, 4021 Stavanger)
http://www.uis.no

Nils Olav Østrem
Historian, PhD.
PhD-thesis:
The concept or model for the thesis is a balancing perspective of structural and individual reasons for emigrants motives. I am trying to use culture, understood as meaning maps, as a intake to the migration research. This is in the thesis done by using a narrative method, dwelling with life course, time pictures and individual experiences. My sources include materials as for example autobiographies, letters and court materials.

Avhandlingstittelen er:
Utvandrarkultur. Ei migrasjonshistorisk undersøkjing av Skjold prestegjeld
1837-1914.

Konseptet eller modellen som er brukt i avhandlinga, er eit balanserande perspektiv på strukturelle årsaker og individuelle motiv for emigrasjon. Dette perspektivet er henta inn frå og inspirert av retningar innan internasjonal migrasjonsforsking. Omgrepet kultur, forstått som meining og brukt i tydinga handlingsskjema, er eit inntak til ein type migrasjonsforsking som søkjer å forstå kva som gjorde at enkeltutvandrarar valde alternativet emigrasjon. Denne tilnærminga er i avhandlinga operasjonalisert gjennom bruk av ein metode som legg vekt på forteljingar, livskursar (life course-studies), tidsbilete og individuelle opplevingar/erfaringar. Avhandlinga byggjer mellom anna på sjølvbiografiar,
amerikabrev og rettsmateriale.


Research list: